PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY A OCHRANY SÚKROMIA

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY

Ďakujeme Vám za návštevu webstránky Settle in Slovakia advokátskej kancelárie JUDr. Petra Kuzmu, ktorá je určená zahraničným klientom (ďalej len "stránka"). Ďakujeme za preštudovanie týchto pravidiel používania stránky (ďalej len "pravidlá"). Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami, ktoré sú popísané nižšie. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že tieto pravidlá môžeme priebežne meniť a upravovať. O zásadných zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke. Odporúčame Vám ale, aby ste tieto Pravidlá kontrolovali a čítali pravidelne, aby ste boli informovaní o ich aktuálnej verzii. V prípade ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, znamená to, že súhlasíte s aktuálnym znením pravidiel.

 o poskytovaných informáciách a zodpovednosti

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke majú všeobecný informačný charakter a nemožno ich považovať za záväzné právne rady. Aj keď sa s odbornou starostlivosťou usilujeme o aktualizáciu a spoľahlivosť informácií, ktoré na webstránke uvádzame, advokátska kancelárie JUDr. Petra Kuzmu negarantuje úplnosť a správnosť zverejnených informácií a nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím, neúplnosťou a nesprávnosťou informácií uvedených na tejto stránke.

V prípade ak chcete konzultovať individuálny prípad, obráťte sa na nás osobne, radi vám poskytneme konzultáciu  a právnu radu na mieru šitú pre váš konkrétny prípad. 

Použitie informácií 

Všetky práva súvisiace s duševným vlastníctvom, ktoré sa vzťahujú na informácie uvedené na tejto webstránke, patria výlučne advokátskej kancelárii JUDr. Petra Kuzmu. Akékoľvek kopírovanie, sťahovanie, rozširovanie, či reprodukovanie týchto informácií nie je možné bez písomného súhlasu JUDr.Petra Kuzmu a bez uvedenia zdroju týchto informácií. Informácie na tejto webstránke si môžete sťahovať alebo tlačiť pre svoju vlastnú osobnú potrebu.

 PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

 Kto je prevádzkovateľom?

 Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Kuzmu so sídlom: Duklianska 8, 089 01 Svidník, IČO: 62339669 (ďalej len „My“ alebo „prevádzkovateľ“).

Kde sa na nás môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0915 972 768, e-mailom na info@settleinslovakia.eu alebo poštou na adresu nášho sídla. 

Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

 Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby[1], tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z., ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), zákonom o advokácií č.586/2003 Z.z. (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Riadime sa tiež Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi prijatým Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), s ktorým sa môžete oboznámiť tu.

Prečo spracúvame osobné údaje?


 Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;

  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a

  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu). Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

   poskytovanie právnej služby

čl. 6 ods. 1 písm. c)

zákon č. 586/2003 Z. z.

    ochrana osôb a majetku      

 čl. 6 ods. 1 písm. f)      

   ---                                        

                            

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov tretím osobám napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď z dôvodu zachovania mlčanlivosti má advokát obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch, a to v prípadoch, ak sa príjemcovia nachádzajú v takejto tretej krajine, resp. sú medzinárodnou organizáciu, prípadne ak dotknutá osoba je príslušníkom tretej krajiny. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v zmysle GDPR prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie sa môže uskutočniť, okrem iného, ak Európska komisia rozhodla, že táto tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany (Adequacy decision) (ďalej len „Rozhodnutie Komisie“). Z tohto dôvodu v každom jednotlivom prípade skúmame existenciu či neexistenciu Rozhodnutia Komisie. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v prípade neexistencie Rozhodnutia Komisie, sme oprávnení prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, a to napr. pre prenos osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom či prenos nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa.

 Akým spôsobom nakladáme s osobnými údajmi? 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.


Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonnými dobami uchovávania, prípadne odporúčanými dobami uchovávania podľa stavovských predpisov, zväčša po dobu desať (10) rokov.

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokáci

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, a to:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

  • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  • na prenosnosť osobných údajov,

  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,

  • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
 

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR.

 Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. [1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

[2] ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.