AZYL

Ak pochádzate z krajiny, ktorá je vo vojnovom konflikte, alebo vám tam hrozí individuálne prenasledovanie pre vašu rasu, národnosť, politické presvedčenie, náboženskú príslušnosť, či príslušnosť k určitej sociálnej skupine, sexuálnej alebo rodovej menšine, môžete podať žiadosť o azyl alebo doplnkovú ochranu na Slovensku.

Máme viacročné skúsenosti so zastupovaním klientov v konaní o žiadosti o azyl, a môžeme vás zastúpiť pred Migračným úradom aj na súde.